REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.doubrava.pl  

 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
   2. Gość – Klient nieposiadający Konta w ramach Sklepu. Do Gości stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów.
   3. Konto – zbiór danych Klienta w ramach Sklepu internetowego, tworzone dla Klienta po zakończeniu procesu rejestracji.
   4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego doubrava.pl
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod doubrava.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
   7. Towar – oznacza rzeczy ruchome będące wszelkiego rodzaju odzieżą wyprodukowaną przez RK Projekt Rafał Kozłowski posiadający sklep internetowy i markę Doubrava (dalej Sprzedawca) w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie klienta, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
   9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
   10. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RK Projekt Rafał Kozłowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 123-054-34-95, REGON 017216681.
   11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
   12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
   13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
   14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   15. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod doubrava.pl.
  2. Sklep internetowy Doubrava, działający pod adresem internetowym www.doubrava.pl, prowadzony jest przez Rafała Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RK Projekt Rafał Kozłowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 123-054-34-95, REGON 017216681 pod marką Doubrava a sklep stacjonarny (Show Room) znajduje się pod adresem ul. Poznańska 3 m14, 00-000 Warszawa. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego; b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
  3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies,
   4. zainstalowany program FlashPlayer
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu doubrava.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  12. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Ze Sklepu mogą korzystać zarówno Klienci, jak i Goście. Dokonanie rejestracji oraz założenie Konta nie jest niezbędne dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego.
  2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: i) Imię, ii) Nazwisko lub Nazwa firmy, iii adres e-mail, login i hasło. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres.
  4. Z chwilą zakończenia rejestracji i stworzeniem Konta pomiędzy Klientem a Doubrava zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta) na zasadach określonych w Regulaminie.  
  5. Doubrava, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu
  6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Doubrava.
  7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Zarówno Klienci, jak i Goście mogą składać Zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego lub za pomocą poczty elektronicznej (zamówienie szycia na miarę).
  2. Zamówienia składane za pośrednictwem formularza sklepu internetowego przyjmowane są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową doubrava.pl oraz dokonać wyboru - podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4. Procedura zamówienia za pomocą formularza zamówień poprzez sklep internetowy wygląda następująco:
   1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy,
   4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie”. Zakres podawanych danych może być różny dla Klienta oraz Gościa.
  5. W celu zawarcia umowy sprzedaży usługi szycia na miarę należy złożyć zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail doubravastudio@gmail.com
  6. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty e-mail przyjmowane są w dni robocze w godzinach 12-17.
  7. Procedura zamówienia usługi szycia na miarę za pomocą poczty e-mail wygląda następująco:
   1. Szycie na miarę może odbywać się na podstawie istniejących modeli dostępnych na zdjęciach na stronie internetowej oraz w showroomie Doubrava, lub też na podstawie indywidualnego projektu stworzonego dla Konsumenta.
   2. Procedura zamówienia jest każdorazowo indywidualnie ustalana, a w szczególności ustalane są: czas realizacji zamówienia, materiały, z których szyta będzie zamawiana odzież, cena końcowa, ilość spotkań niezbędna do realizacji zamówienia.
   3. Po ustaleniu szczegółów zamówienia konsument wysyła zamówienie usługi szycia na miarę według ustalonych warunków za pośrednictwem maila na adres doubravastudio@gmail.com
   4. Doubrava przystępuje do realizacji zamówienia szycia na miarę po zaksięgowaniu na koncie Doubrava ustalonej wcześniej pełnej kwoty za usługę, przelanej przez zamawiającego.
   5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Doubrava umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień: nieopłaconych w ciągu 2 dni, w których dane osobowe klienta są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z klientem. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.
 1. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
  2. Dostępne rodzaje dostawy i ich koszt są wskazane przy formularzu Zamówienia. Rodzaj dostawy zależy od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu Zamówienia. 
  3. Dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej możliwa jest wyłącznie po bezpośrednim uzgodnieniu za pomocą poczty elektronicznej warunków pomiędzy doubrava.pl, a Klientem.
  4. Termin realizacji Zamówienia (i przewidywany czas dostawy) jest wskazany każdorazowo przy składaniu Zamówienia termin ten jest podany w dniach roboczych.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego i opłaconego Towaru Sprzedawca po uprzednim kontakcie z klientem może:
   1. Przesłać ponownie Towar doliczając koszty ponownej przesyłki.
   2. Dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionego Towaru, po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do sprzedającego.
   3. Sprzedawca informuje, że za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu odpowiada wybrany przez klienta przewoźnik. W takim przypadku postępowanie reklamacyjne opisane jest w regulaminie przewoźnika.
 1. Ceny, metody płatności i dostawy
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na podany numer konta bankowego;
   2. płatnością za pośrednictwem systemu Shopera.
  3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. Przesyłka kurierska,
   2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Showroom Doubrava na ulica Poznańska 3 m 14, 00-680 Warszawa.
  4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
  5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy 
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy na wykonanie Towaru na jego specjalne zamówienie. W związku z tym Towar dostarczony zgodnie z zamówienie Konsumenta według jego szczególnych specyfikacji nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  3. Odstąpienie od umowy (zwrot, lub wymiana na inny rozmiar/kolor) jest możliwe tylko wtedy, jeśli Towar znajduje się w stanie niezmienionym - nie nosi oznak używania.
  4. Formularz odstąpienia od umowy udostępniony jest na stronie Sklepu Doubrava.pl
  5. Konsument zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni od daty odbioru Towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany na stronie Sklepu Doubrava.pl wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz oryginałem paragonu.
  6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty, wyłączając koszty dostawy w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sprzedawcę zwracanego Towaru.
  7. Koszty odesłania zwracanego Towaru ponosi Konsument, Doubrava nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
  8. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 3.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu/Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów/ Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów/Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 2.2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/ Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Konsument powinien odesłać Produkt/Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt/Towar przed upływem terminu 14 dni.
   6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Towaru, także koszty zwrotu Produktu/Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu/Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu/Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu/Towaru w Sklepie.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 1. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres email Sprzedawcy za pomocą formularza reklamacji.
  2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
  3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Przedmiotem reklamacji nie może być Towar używany niezgodnie z przeznaczeniem a w szczególności czyszczony niezgodnie z załączoną do Towaru instrukcją prania, suszenia i prasowania.
  5. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.
  6. Reklamowany Towar należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.
  8. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć prośbę o obniżenie ceny, albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
  9. Konsument może żądać usunięcia wady Towaru na wolny od wad albo wymiany Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca - zwraca koszty reklamowanego Towaru Konsumentowi wraz z kosztami przesyłki.
  11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, Sprzedawca odsyła Towar Konsumentowi, koszty tej wysyłki pokrywa Konsument.
  12. W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Doubrava podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Doubrava o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Poznańska 3 m14 00-680 Warszawa, mailowo pod adres sklep@doubrava.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie doubrava.pl.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Doubrava zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celach statystycznych, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień przez Administratora,
  5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.
  6. Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.
  7. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres email.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  9. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.
 1. Zmiana i zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta)
  1. Doubrava jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 7 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu.
  2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta). Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Doubrava wypowiedzenia, Konto Klienta w Sklepie zostanie usunięte. Niezależnie od powyższego Doubrava może pozostawić dane niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń względem Klienta. 
  3. Doubrava ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta) w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Doubrava może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Doubrava.
  4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Doubrava oraz Klienta.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Doubrava informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Doubrava a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Doubrava a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Doubrava.
  5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: Doubrava  ul. Poznańska 3 m14 00-680 Warszawa.
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: doubravastudio@gmail.com.
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48502367049.
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 12 1020 5561 0000 3802 3001 5347.
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach w dni robocze w godzinach 10:00-17:00.
 1. Załączniki:
  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
  2. Formularz reklamacji
  3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Doubrava  

ul. Poznańska 3 m14

00-680 Warszawa

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 


 

Załącznik nr 2

 

Wzór 1

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Wzór 2

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 568 § 1 w związku z art. 638 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że w oparciu o art. 560 § 1 żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi ………………………………… w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W związku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła, w wysokości ….…, proszę zwrócić na konto………………………………………………………………

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Wzór 3

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 568 § 1 w związku z art. 638 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że w oparciu o art. 560 § 1 żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi ………………………………… w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W związku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła, w wysokości ….…, proszę zwrócić na konto………………………………………………………………

 

Z poważaniem


 

Załącznik 3 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Doubrava ul. Poznańska 3 m14 00-680 Warszawa, lub sklep@doubrava.pl wysyłając oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
  3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczna adres: Doubrava  ul. Poznańska 3 m14 00-680 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy świadczenia usług (o ile dotyczy):
  1. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl